Μητρώο Εκπαιδευτών

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης - ΕΚΠΑNon-Greek candidates please click here1. Οδηγίες


Δεν υποβάλουν αίτηση στο Μητρώο τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Κ.Π.Α. και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε τα ακόλουθα:


Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Π.Α., μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης:

 • Τα υποβαλλόμενα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους. Στη συνέχεια του αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

  α) είτε ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις, ώστε να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις,

  β) είτε αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής στο οποίο αναφέρονται όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, εφόσον η ηλεκτρονική υποβολή είναι πλήρης.

 • Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αποδεικτικό παραδεκτής υποβολής καθώς και τα παρακάτω δύο (2) δικαιολογητικά τα οποία καταθέτει με email στο registry-cce@uoa.gr:

  1. Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ.

  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα υποβληθέντα στοιχεία για την εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών είναι αληθή και ακριβή και πως αποδέχεται την επεξεργασία τους από τα στελέχη του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις ανάγκες των προγραμμάτων.

 • Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και εφόσον ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα γίνεται η ένταξη στο Μητρώο με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης υποβάλει αίτηση θεραπείας στο Συμβούλιο του Κέντρου.

Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα του Κέντρου.2. Υποβολή Αίτησης


Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στο registry-cce@uoa.gr και μέχρι την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, μεσολαβεί η έγκριση από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το οποίο συνεδριάζει περίπου μία φορά τον μήνα.

Οι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί στη βάση δεδομένων του Μητρώου Εκπαιδευτών (registry.cce.uoa.gr) από υποψηφίους οι οποίοι, με δική τους υπαιτιότητα, δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός ενός (1) έτους την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α., θα διαγράφονται πλήρως από τον διαχειριστή του συστήματος.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό μήνυμα για την επικείμενη διαγραφή τριάντα (30) ημέρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.3. Αίτηση Θεραπείας


Σε περίπτωση που είστε ήδη ενταγμένος στο μητρώο εκπαιδευτών και επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση θεραπείας, παρακαλούμε να αποστείλετε το παρακάτω έγγραφο, ψηφιακά υπογεγραμμένο είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, στο registry-cce@uoa.gr

Αίτηση Θεραπείας - Μητρώο Εκπαιδευτών

Επιλέξτε Ενέργεια


Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και το Ν. 4624/2019. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ακολουθεί την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΕΚΠΑ και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27701:2019 για τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων.Personal Data

Your personal data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 and Law 4624/2019. C.C.E. follows the NKUA Privacy Policy and is ISO 27701:2019 certified for Personal Data Management.